Marco Service

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, JAKOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA OBOWIĄZUJĄCE W STOCZNI MARCO SEVICE

 • Wjazd / wejście na teren stoczni możliwe jest tylko w następstwie odpowiedniego zezwolenia udzielonego przez uprawnionych pracowników Marco Service. Zamiar wjazdu / wejścia na teren stoczni należy dokonywać w portierni lub za pośrednictwem numeru telefonicznego +48 609582162.
 • Marco Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo pobierania od podmiotów zamierzających wykonywać pracę na terenie stoczni na rzecz podmiotu innego niż zatrudnieni przez Marco Service podwykonawcy opłat według stawek ujętych w oddzielnym regulaminie.
 • Poruszanie się pojazdami mechanicznymi na terenie stoczni może odbywać się z prędkością nie przekraczającą 10 km/godz. Parkowanie pojazdów tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych lub miejscach wskazanych przez kierownictwo stoczni. Parking samochodowy dla gości i podwykonawców jest niestrzeżony i objęty monitoringiem.
 • Poruszanie się po terenie stoczni tylko za zezwoleniem kierownictwa stoczni lub w asyście wyznaczonego pracownika.
 • Jeżeli dotyczy, wjeżdżający sporządza listę materiałów, narzędzi, urządzeń, które mają być wwiezione i wywiezione z terenu stoczni.
 • Wyjeżdzający z terenu stoczni wyrażają zgodę na przeprowadzenie kontroli przewożonych w pojeździe materiałów, narzędzi, urządzeń itp.
 • Stocznia nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie pozostawionych na jej terenie pojazdów, materiałów, narzędzi oraz urządzeń. Dotyczy to również odpowiedzialności za uszkodzenia, jakie mogą powstać w wyniku prowadzenia prac remontowych, w tym prac konserwacyjno-malarskich.
 • Wjazd i parkowanie pojazdów w linii nabrzeża, w jej pasie zielonym jest surowo zabronione.
 • Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone stoczni oraz osobom przebywającym na jej terenie.
 • Ze względu na procesy remontowe oraz bezpieczeństwo stocznia ma prawo bez uzasadnienia wezwać do natychmiastowego usunięcia pojazdów z terenu stoczni.
 • Osoby posiadające przepustki zobowiązane są przed wejściem / wyjściem z terenu stoczni do ich okazywania bez wezwania.
 • Zabrania się bez uzyskania odpowiedniego upoważnienia dotykania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych lub mechanicznych.
 • Zabrania się poruszenia po terenie stoczni bez nałożonych kasków ochronnych.
 • Składowanie / wyrzucanie na terenie stoczni jakichkolwiek odpadów dopuszczone jest tylko za zgodą kierownictwa stoczni.
 • Zabrania się wyrzucania do akwenu wodnego jakichkolwiek odpadów oraz jakichkolwiek innych materiałów.
 • Zabrania się palenia papierosów (w tym elektronicznych) poza miejscami odpowiednio do tego oznaczonych.
 • W przypadku zauważenia jakiegokolwiek zdarzenia, którego skutkiem może być zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, incydent taki należy zgłosić kierownictwu stoczni lub / i zgłosić pod numer telefonu +48 609582162.
 • Na terenie stoczni obowiązują szczegółowe zasady odnoszące się do bezpieczeństwa ujęte w Klauzuli Bezpieczeństwa. Wszystkie osoby przebywające na terenie stoczni zobligowane są przestrzegania zasad ujętych w tej klauzuli.